KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Wnioski do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Pile

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile przyjmuje wnioski do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego od pacjenta wymagającego całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, u którego rozpoznano chorobę przewlekłą i który uzyskał 40 punktów lub mniej w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthela.

Podajemy zestaw poniższych dokumentów wymaganych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile przy ul. Królewskiej 8, które można pobrać z naszej strony:

 1. Deklaracja wyboru Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 2. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile.
 3. Wywiad pielęgniarski.
 4. Zaświadczenie lekarskie.
 5. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 6. Kartę oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthela.
 7. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  a) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami lub
  b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji można dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.
 8. Oświadczenie – zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
 9. Ksero dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.
 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego pacjenta.
 11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Klauzula informacyjna – monitoring zewnętrzny