KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

O nas

Sprawozdania i inne dokumenty

Dbamy o to, by nasza działalność była przejrzysta i dobrze udokumentowana.

Logo i broszurka

Logo Towarzystwa Pomocy Chorym oraz broszurka.

Zadania publiczne

Towarzystwo od 2014 roku realizuje  zadanie publiczne pt. “Zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorymi poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny“. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Idee i wartości

Celami Towarzystwa są:

 

 • udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom;
 • tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych);
 • społeczne wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych;
 • promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie szerokiej edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • propagowanie w środkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa;
 • tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez Towarzystwo działalności charytatywnej;
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi Towarzystwami lub Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, tak w kraju jak i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, lekarskiej i duchowej przez wolontariuszy i osoby zatrudnione przez Towarzystwo;
 • utworzenie i prowadzenie stacjonarnej placówki zajmującej się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów;
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi placówkami służby zdrowia, zakładami opieki społecznej;
 • organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Towarzystwa;
 • współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 • organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • propagowanie działalności Towarzystwa, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;
 • pozyskiwanie wolontariuszy, ich szkolenie, propagowanie idei wolontariatu współpracując z organizacjami prowadzącymi wolontariat;
 • prowadzenie działalności charytatywnej;
 • podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów, duchownych, wolontariuszy i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób, przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności;
 • pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum;
 • popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.

Ludzie

Władze i członkowie Towarzystwa – skład, struktura.

Zarząd Towarzystwa:
dr Paweł Wiszniewski – prezes
Józefa Wiśniewska – wiceprezes
Krystyna Bednarek – sekretarz
Edward Kurgun – skarbnik
Alicja Graczyk – członek zarządu
Iwona Leśniewska – członek zarządu
Sławomir Graczyk – członek zarządu

Członków zwyczajnych: 83.

Członków honorowych: 1.

Nasza patronka

Stanisława Leszczyńska

Urodziła się w Łodzi 8 maja 1896 roku. Sakrament Chrztu otrzymała w kościele Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Łodzi. W latach 1908-1910 przebywała wraz z rodzicami w Brazylii. W 1916 roku wyszła za mąż. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Położniczej w Warszawie rozpoczęła pracę położnej, którą kontynuowała przez 38 lat. Urodziła trzech synów i jedną córkę, zapewniając wszystkim katolickie wychowanie i gruntowne wykształcenie.

W lutym 1943 roku została aresztowana przez gestapo i osadzona wraz z córką w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka. W obozie tym pełniła Stanisława Leszczyńska funkcję położnej, co opisała w swym Raporcie położnej z Oświęcimia. Za każdym razem czyniła wszystko, aby nowe życie ocalić przed zagładą. Narażała w ten sposób własne życie, ponieważ otrzymała kategoryczny rozkaz bezwzględnego uśmiercania każdego dziecka natychmiast po jego urodzeniu się, a za niewykonanie tego rozkazu groziła jej śmierć. Ale tam właśnie, za kolczastymi drutami obozu w Oświęcimiu-Brzezince padły z jej ust te najodważniejsze słowa, skierowane do obozowego lekarza SS, doktora Mengele: Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci!.

Po wojnie wykonywała nadal swój zawód położnej na terenie Łodzi. Zmarła 11 marca 1974 roku. Istnieje zgodna opinia wśród osób, które znały Stanisławę Leszczyńską, a zwłaszcza wśród kobiet, które korzystały z jej posługi położniczej, że pracę swoją pełniła zawsze z niezwykłym oddaniem, z miłością do matki i dziecka. Siły do tej niełatwej i odpowiedzialnej pracy czerpała z modlitwy i życia sakramentalnego. Rzeczą dobrze znaną jest jej głęboka religijność. Ona to wraz z miłością bliźniego stanowi zasadniczy rys charakterystyczny osobowości Stanisławy Leszczyńskiej.

Więcej o naszej patronce można poczytać na Wikipedii.