KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Warunki przyjęcia w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Pile

20/02/2019

Jakie warunki winien spełniać chory, aby mógł korzystać ze stacjonarnej opieki w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub w Hospicjum w Pile

Hospicjum w Pile będzie przyjmować pacjentów w ramach trzech kontraktów z NFZ. Największą (docelowo 30 łóżek) to grupą chorych to pacjenci przyjmowani do tzw. Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, 5 łóżek przeznaczonych jest na Hospicjum Stacjonarne i 5 łóżek na Hospicjum dla dzieci.

Do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, u którego rozpoznano chorobę przewlekłą i który uzyskał 40 punktów lub mniej w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel.

Powyższej oceny dokonuje lekarz i pielęgniarka w dniu przyjęcia pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent: z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem.

Do stacjonarnych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do Domów Opieki Społecznej, które powinny być objęte opieką z powodu trudnej sytuacji socjalnej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej, stąd nie mogą w nim przebywać osoby, dla których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthela, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu opiekuńczego. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wysokość opłaty ustala się w wysokości: 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu.

Pobyt w Hospicjum – Opiece paliatywnej i Hospicjum dla dzieci jest w całości refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skala Barthela:

1. SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

0 – chory nie jest w stanie samodzielnie jeść
5 – potrzebuje pomocy w krajaniu nalewaniu smarowaniu
10 – osoba jest samodzielna

2. PRZEMIESZCZANIE SIĘ

0 – chory nie jest w stanie przemieszczać się, nie utrzymuje równowagi przy siedzeniu
5 – chory potrzebuje większej pomocy fizycznej, potrzebna jest jedna lub dwie osoby
10 – potrzebna jest mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 – osoba jest samodzielna

3. UTRZYMANIE HIGIENY OSOBISTEJ

0 – chory potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
5 – chory jest niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się , myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)

4. KORZYSTANIE Z TOALETY

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może zrobić coś samodzielnie
10 – chory jest niezależny

5. MYCIE, KĄPIEL CAŁEGO CIAŁA

0 – chory zależny
5 – niezależny

6. PORUSZANIE SIĘ (PO POWIERZCHNIACH PŁASKICH)

0 – nie porusza się lub < 50 m 5 – niezależny na wózku (wliczając zakręty) > 50 m
10 – spacery z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby > 50m
15 – niezależny (ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski) > 50m

7. WCHODZENIE I SCHODZENIE PO SCHODACH

0 – chory nie jest w stanie
5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia)
10 – samodzielny

8. UBIERANIE SIĘ I ROZBIERANIE

0 – osoba zależna
5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonać połowę bez pomocy
10 – osoba niezależna (przy zapinaniu guzików, zamka, wiązaniu sznurowadeł)

9. KONTROLA STOLCA/ZWIERACZA ODBYTU

0 – chory nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatywy
5 – sporadycznie bezwiednie oddaje stolec
10 – kontroluje oddawanie stolca

10. KONTROLOWANIE MOCZU/ZWIERACZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

0 – chory nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny
5 – czasami popuszcza mocz
10 – kontroluje oddawanie moczu

Z Hospicjum z opieki paliatywnej będą mogli korzystać pacjenci w ostatnim stadium chorób wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i wymagających tylko leczenia paliatywnego, ale niekwalifikujących się do intensywnego leczenia przyczynowego

  1. Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV
  2. Nowotwory
  3. Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  4. Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  5. Stwardnienie rozsiane
  6. Kardiomiopatia
  7. Niewydolność oddechowa
  8. Owrzodzenia odleżynowe