KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Przetarg na budowę i wyposażenie hospicjum w Pile

04/04/2018

Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 03.04.2018 na bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2018

Numer ogłoszenia

1101054

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.04.2018r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres: tpch25@poczta.onet.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej , ul. Browarna 13, 64-920 Piła

Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Browarna 13, 64-920 Piła

OFERTA
w postępowaniu na:
„Budowa Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem terenu działki przy ul. Królewskiej 8 w Pile oraz zakup i dostawa wyposażenia medycznego i szpitalnego”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tpch25@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wołoszyński Jerzy / Wiśniewska Józefa / Wojtczak Krzysztof

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 535-407-281 / tel. 603-845-403 / tel. 508-17-16-13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.
3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Miasto Piła, 64-920 Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest umożliwienie osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i wymagającym stałej opieki miejsca w ZOL w pobliżu miejsca zamieszkania. Celem głównym jest zapewnienie ciągłości leczniczej realizowanej dotychczas przez Wnioskodawcę w Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowym w Pile.
Planowana budowa Hospicjum wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ośrodek, w którym przewlekle chorzy będą mogli znaleźć fachową stacjonarną opiekę.

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane polegające na budowie hospicjum stacjonarnego z zakładem opiekuńczo-leczniczym wraz z zagospodarowaniem działki (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej) na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile
Planowane jest wybudowanie obiektu na 40 łóżek, w tym 30 łóżek będzie miało status opiekuńczo leczniczych i 10 łóżek hospicyjnych: dla dorosłych i dzieci.
Powierzchnia budynku: parter 1.301,99m2, piętro: 269,55, razem 1.571,55 m2.2) przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym m.in.
– projekt architektury i konstrukcji
– projekt instalacji sanitarnych
– projekt instalacji elektrycznej
– projekt instalacji słaboprądowych zawierających systemy: okablowania strukturalnego, telewizji dla 31 punktów z odbiorem sygnału naziemnego, systemu przywoławczego i monitoringu.3) dostawa i montaż wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL, w tym m.in.: EKG przenośne, Koncentratory tlenu, Zestaw reanimacyjny, Macerator, USG przenośne, Pulsoksymetry, Kardiomonitory, Łóżka z materacami, wózki, inne niezbędne wyposażenie medyczne i szpitalneSzczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz ich pełny zakres zostały określone w dokumentacji technicznej, natomiast szczegółowy rodzaj wyposażenia medycznego oraz szpitalnego dla potrzeb hospicjum i ZOL został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, co stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz znajduje się do ściągnięcia pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1l4q9A5Ge-Q7eU6ZKkq_d6zH65rycUSJr?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
• 45215100 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
• 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
• 45310000 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne
• 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• 33100000 – 1 – Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:


1. posiadają odpowiednie doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej o pow. minimum 1.500 m2 oraz
2. co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy placówek zdrowotnych o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto każda robota lub co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy obiektu zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto każda robota

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

2. dysponują lub będą dysponować osobami pełniącymi funkcje kierownicze:
1. kierownik budowy
− osoba która min. 5 lat posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz,
− osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała przynajmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy / rozbudowy placówek zdrowotnych lub budowy obiektów zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto każda robota
2. kierownik robót branży elektrycznej
− osoba która min. 5 lat posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej niezbędne do kierowania robotami branży elektrycznej objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz,
− osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała przynajmniej dwoma robotami branży elektrycznej przy realizacji budowy / rozbudowy placówek zdrowotnych lub budowy obiektów zamieszkania zbiorowego
3. kierownik robót branży sanitarnej
− osoba która min. 5 lat posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej niezbędne do kierowania robotami branży sanitarnej objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz,
− osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała przynajmniej dwoma robotami branży sanitarnej przy realizacji budowy / rozbudowy placówek zdrowotnych lub budowy obiektów zamieszkania zbiorowego

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
– wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada odpowiednie zasoby finansowe i ekonomiczne do realizacji zamówienia:
1. posiadają opłacone ubezpieczenie OC:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł.2. posiadają odpowiednie środki finansowe lub zdolność kredytową na potrzeby realizacji zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 5.000.000 zł.Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty:
• dokumenty potwierdzające zawarcie oraz opłacenia wszystkich wymaganych składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości 5.000.000 zł
• przedstawienie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 5.000.000 zł.

Dodatkowe warunki

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), zgodnie z Rozdziałem 8 zapytania ofertowego.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium w takiej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie, niepołączone z ofertą, a do oferty załączyć jego kopię. W przypadku wpięcia oryginału dokumentu wadium do oferty Zamawiający zastrzega, iż nie będzie miał możliwości jego zwrotu.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.
Szczegółowe informacje zamieszczono w Rozdziale 16 zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w §16 Projektu Umowy oraz Rozdziale 17 zapytania ofertowego, w tym w szczególności:
1. Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017):
a. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonych w § 2 umowy:
2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie
6) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
7) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania Ofertowego.
1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1 zapytania ofertowego,b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2 zapytania ofertowego,c) Dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3. ppkt.1 zapytania ofertowegod) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3. ppkt.2 zapytania ofertowegoe) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.3 zapytania ofertowego, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego) oraz przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. zapytania ofertowego

2) W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
b) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.1. zapytania ofertowego
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2 zapytania ofertowego,
d) Uwiarygodnioną kopię wypisu z właściwego rejestru dla przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

3. Pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

4. Dowód wniesienia wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium – Oferowana cena (C), znaczenie procentowe kryterium: 80%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 80 pkt
2. Kryterium – Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G), znaczenie procentowe kryterium: 20%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 20 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
PN
PC = ————- x 80 pkt
PB
gdzie,
PC – ilość punktów za kryterium „cena”,
PN – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
PB – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 25 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
GO
G = ————— x 20 pkt
GMAX.
gdzie:
G – ilość punktów za kryterium „gwarancja”,
GMAX. – najdłuższy oferowany okres gwarancji
GO – okres gwarancji podany w badanej ofercie

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji – w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 m-ce. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach. (w przedziale od 24 do 60 miesięcy).

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Wykluczenia

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 Zapytania Ofertowego.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania Ofertowego
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) zawiera rażąco niską cenę;
g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM IM. SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

Adres

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

(67) 353-23-31

NIP

7642059323

Tytuł projektu

„Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo-leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile”

Numer projektu

RPWP.09.01.01-30-0047/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo-leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, konkurs nr RPWP.09.01.01- IZ-00-30-001/17