KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Podsumowanie działalności za rok 2023

15/04/2024

 W dniu 12 kwietnia w siedzibie Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile odbyło się Walne zebranie Członków Towarzystwa poprzedzone Mszą Świętą w intencji wszystkich Członków.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania – merytoryczne i finansowe Towarzystwa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustosunkował się do przedstawionych sprawozdań i zapoznał zebranych z opinią powstałą w wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego.

Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji i podkreślono znaczne zaangażowanie wszystkich pracowników, niektórych Członków, a zwłaszcza kierownictwa ZOL-u i Hospicjum zarówno w szerokiej działalności merytorycznej, jak i uzyskanych wyników finansowych.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa zatwierdziło przedłożone sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium za 2023 rok. Jednocześnie podjęto uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto na poczet funduszu statutowego Towarzystwa.

Przyjęto również plan pracy na rok bieżący.

W imieniu Zarządu Towarzystwa wiceprezes Józefa Wiśniewska przekazała podziękowania pracownikom Towarzystwa, ZOL-u i Hospicjum, wolontariuszom oraz dyrekcji za tak znaczne i widoczne zaangażowanie w pracę w 2023 roku i życzyła kontynuowania oczekiwanej pracy na rzecz chorych, słabszych i potrzebujących. Na zakończenie poinformowała o stanie prac związanych z przyszłą rozbudową ZOL-u.