KRS 0000044377 | 64-920 Piła, ul. Królewska 8 | tel. (67) 353-23-31 | email: tpch25@poczta.onet.pl

Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczym

13/07/2021

Krótkie przypomnienie zasad odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Pobyt w ZOL kosztuje tyle, na ile pozwalają przepisy. Nie jesteśmy placówką komercyjną, czyli nie czerpiemy korzyści finansowych z tytułu świadczonych usług.Jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u. ś. o. z. świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w świadczącym całodobowe usługi zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury. Jednakże tak ustalona kwota “nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej”. Podstawą obliczenia limitu ceny za pobyt w ZOL, czyli za wyżywienie i zakwaterowanie dla konkretnego świadczeniodawcy, jest zatem jego miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Zgodnie z definicją wyrażoną art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Czyli dochodem jest suma pieniężna miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 u. p. s. do dochodu ustalonego zgodnie opisanymi wyżej zasadami nie wlicza się:

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2. zasiłku celowego;

3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4. wartości świadczenia w naturze;

5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Maksymalna cena za pobyt

Powyższe przepisy oznaczają w praktyce, że dorosłe dzieci lub sami seniorzy wyliczając maksymalną cenę jaką może ponieść pacjent za pobyt w ZOL, czyli tytułem zakwaterowania i wyżywienia w zakładzie, najpierw od kwoty wynagrodzenia powinni odjąć kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, i dopiero od tak ustalonej kwoty obliczyć 70% stanowiące cenę pobytu.

Przykładowo kwotę 1000 zł należy najpierw pomniejszyć o kwotę alimentów, tj. 200 zł. Tak obliczony dochód wyniesie zatem 800 zł. Dopiero od tej kwoty należy obliczyć 70%. Oznacza to, że od pacjenta ZOL można domagać się nie więcej niż 560 zł.

Sposób ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym jest dodatkowo precyzowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731) dalej r. z. o. l. Z § 8 ust. 2 r. z. o. l. powołanego rozporządzenia wynika, że opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/ile-kosztuje-pobyt-w-zol,239895.html