Logo TPCh

HOSPICJUM
w potrzebie
- prosimy
o pomoc!

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Witamy na naszej stronie internetowej!

napisał(a) admin dnia 25/02/2012

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej od 1998 roku zapewnia wszechstronną opiekę medyczną i społeczną nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz wspiera swoją wiedzą ich rodziny. Z naszej pomocy korzystają zarówno mieszkańcy miasta Piły i powiatu pilskiego oraz sąsiadujących powiatów Wielkopolski.

Jeśli szukasz pomocy lub odpowiedzi na niełatwe pytania to dowiedz się więcej o nas lub po prostu poczytaj jak możemy Tobie pomóc? Jeśli chciałbyś nas wesprzeć to zapraszamy na stronę o tym jak można nam pomóc, to proste, nic trudnego a jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia, która czyni świat lepszym miejscem życia dla ludzi zmagających się z chorobą i niepełnosprawnością.

Zaś poniżej będziemy umieszczać najnowsze wiadomości o naszych inicjatywach i planach.


 
Dodaj komentarz

Fotorelacje ze zbiórki na cmentarzu w Pile i podziękowania

napisał(a) admin dnia 9/11/2021
Dodaj komentarz

Najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia

napisał(a) admin dnia 18/10/2021

Dziś św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia. Jest to dzień, w którym kierujemy podziękowania i życzenia do lekarzy, pielęgniarek, sióstr, rehabilitantów, salowych i innych pracowników sektora medycznego, którzy towarzyszą ludziom w trudnym doświadczaniu choroby, cierpienia, lęku i osamotnienia. Dziękujemy Wam za podejmowany trud i ofiarność.

Oby Wasza posługa przynosiła ulgę chorym i niecierpiącym, a Wam dawała wiele osobistej satysfakcji. Szczególną pamięcią otaczamy dzisiaj pracowników służby zdrowia z naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum. Oby Wasza misja przynosiła ulgę cierpiącym, a Wam dawała wiele osobistej satysfakcji. Wielu łask Bożych dla Was i Waszych rodzin.

Dodaj komentarz

HOSPICJUM W POTRZEBIE!

napisał(a) admin dnia 11/08/2021

Drodzy Przyjaciele Pilskiego Hospicjum.

Prosimy o wsparcie stałe lub jednorazowe dla Hospicjum Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej, 64-920 Piła, ul. Królewska 8

Numer konta 37 1020 3844 0000 1002 0050 1833

Ostatnie pół roku było dla Hospicjum bardzo trudnym okresem, gdyż mimo naszych wysiłków organizacyjnych notujemy spadek zasobów finansowych.

Wynikało to z niskiej stawki za pacjenta płaconego przez NFZ jak i złożonych przez Zarząd Towarzystwa wysokiego standardu opieki. Wysoki standard wiąże się z odpowiednią ilością fachowego personelu i sporymi kosztami osobowymi. Przez półtora roku działalności radziliśmy sobie całkiem dobrze dzięki zbiórkom publicznym, licznym darczyńcom, 1% podatku oraz uzyskując znaczne wsparcie finansowe.

Od kilku miesięcy pokrywamy niezbędne potrzeby z zasobów zgromadzonych w poprzednich latach.

Powyższa sytuacja jest wynikiem kilku czynników: związanych z pandemią Covid 19, brakiem zbiórek publicznych, imprez promujących naszą działalność, a także zmniejszenie wpłacanych kwot od darczyńców. Ponadto wzrost wynagrodzeń związany z podniesieniem płacy minimalnej dla opiekunów medycznych i personelu pomocniczego, wzrost kosztów nieosobowych związanych z ogólnym wzrostem cen.

Dokładne informacje o naszej działalności znajdziecie Państwo w sprawozdaniach merytorycznych jak i finansowych na stronie tpch.pila.pl lub Facebook.

Liczymy na dalsze wsparcie i dziękujemy za dotychczasową pomoc!

Dodaj komentarz

Szkolenie wolontariuszy medycznych

napisał(a) admin dnia 16/07/2021

Towarzystwo Pomocy Chorym im.Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie rozpocznie kolejne szkolenie wolontariuszy medycznych. Przybliżony termin szkolenia to połowa września br., które będzie miało miejsce w sali szkoleniowo-konferencyjnej w Pile przy ul. Królewskiej 8.

Zachęcamy osoby zainteresowane pracą wolontariusza w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym/Hospicjum do składania wniosków w siedzibie Towarzystwa, względnie pocztą lub mailowo tpch25@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz

Ile kosztuje pobyt w zakładzie opiekuńczym

napisał(a) admin dnia 13/07/2021

Krótkie przypomnienie zasad odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Pobyt w ZOL kosztuje tyle, na ile pozwalają przepisy. Nie jesteśmy placówką komercyjną, czyli nie czerpiemy korzyści finansowych z tytułu świadczonych usług.Jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u. ś. o. z. świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w świadczącym całodobowe usługi zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury. Jednakże tak ustalona kwota “nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej”. Podstawą obliczenia limitu ceny za pobyt w ZOL, czyli za wyżywienie i zakwaterowanie dla konkretnego świadczeniodawcy, jest zatem jego miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Zgodnie z definicją wyrażoną art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Czyli dochodem jest suma pieniężna miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 u. p. s. do dochodu ustalonego zgodnie opisanymi wyżej zasadami nie wlicza się:

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2. zasiłku celowego;

3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4. wartości świadczenia w naturze;

5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Maksymalna cena za pobyt

Powyższe przepisy oznaczają w praktyce, że dorosłe dzieci lub sami seniorzy wyliczając maksymalną cenę jaką może ponieść pacjent za pobyt w ZOL, czyli tytułem zakwaterowania i wyżywienia w zakładzie, najpierw od kwoty wynagrodzenia powinni odjąć kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, i dopiero od tak ustalonej kwoty obliczyć 70% stanowiące cenę pobytu.

Przykładowo kwotę 1000 zł należy najpierw pomniejszyć o kwotę alimentów, tj. 200 zł. Tak obliczony dochód wyniesie zatem 800 zł. Dopiero od tej kwoty należy obliczyć 70%. Oznacza to, że od pacjenta ZOL można domagać się nie więcej niż 560 zł.

Sposób ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym jest dodatkowo precyzowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731) dalej r. z. o. l. Z § 8 ust. 2 r. z. o. l. powołanego rozporządzenia wynika, że opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/ile-kosztuje-pobyt-w-zol,239895.html

Dodaj komentarz

Sprawozdanie za rok 2020

napisał(a) admin dnia 8/07/2021

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za rok 2020 – w pliku PDF.

Sprawozdania za rok 2020 na stronie rządowej w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:

Wszystkie sprawozdania za lata 1998-2020 dostępne są na stronie w zakładce O nas / Sprawozdania i inne dokumenty.

Dodaj komentarz

Zbiórki w pilskich parafiach

napisał(a) admin dnia 7/07/2021

Nikt z nas nie przewidywał, jak bardzo pandemia zmieni naszą rzeczywistość. Ostatni rok również w pracy naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum był trudny. Z obawy o życie i zdrowie musieliśmy ograniczyć nasze bezpośrednie kontakty z ofiarodawcami.

Wracamy do normalności o czym świadczą nasze zbiórki w pilskich parafiach. Serdecznie dziękujemy Księżom Proboszczom i parafianom św. Józefa i Świętej Rodziny w Pile za każdy złożony dar, jako wsparcie dla działania naszego hospicjum-ZOL. Niech Państwa ofiarność i dobroć serca staną się znakiem, że wraca normalność. Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Urodziny Pani Heleny

napisał(a) admin dnia 2/07/2021

100 lat, 100 lat… kolejną okazją do świętowania były 81 urodziny Pani Heleny. W dniu tak pięknym i wspaniałym były życzenia, łzy wzruszenia i radości. Pani Helenie życzymy dobrego zdrowia i uśmiechu na każdy dzień!

Dodaj komentarz

Internetowa zbiórka na zakup niezbędnego systemu informatycznego

napisał(a) admin dnia 2/07/2021

Dobre nastawienie, odrobina chęci i obserwacja tego, co się dzieje wokół nas sprawia, że świat zmienia się na lepsze.

Dlatego kolejny raz zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc w internetowej zbiórce pieniędzy na rzecz zakupu niezbędnego systemu informatycznego dla naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum Domowego.

https://zrzutka.pl/bj5fca

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zrzutki znajdą Państwo w linku, który znajduje się powyżej. Liczymy na Państwa życzliwość i zrozumienie. Już teraz mówimy – DZIĘKUJEMY!

Dodaj komentarz

82. urodziny Pań Ireny i Marii

napisał(a) admin dnia 1/07/2021

Urodziny w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym/Hospicjum to ważne wydarzenie pełne niespodzianek i miłych przeżyć. Kolejną okolicznością do świętowania były 82. urodziny Pań Ireny i Marii. Szanownym Jubilatkom życzymy zdrowia, spokoju i radosnych chwil!

Dodaj komentarz