Logo TPCh

HOSPICJUM
w potrzebie
- prosimy
o pomoc!

Wnioski
do pobrania

Broszurka
– krótko o nas

Wspiera nas

Idee i wartości

napisał(a) admin dnia 29/02/2012

Celami Towarzystwa są:

 • udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom;
 • tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych);
 • społeczne wspieranie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych;
 • promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym;
 • prowadzenie szerokiej edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • propagowanie w środkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa;
 • tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez Towarzystwo działalności charytatywnej;
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi Towarzystwami lub Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, tak w kraju jak i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, lekarskiej i duchowej przez wolontariuszy i osoby zatrudnione przez Towarzystwo;
 • utworzenie i prowadzenie stacjonarnej placówki zajmującej się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów;
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi placówkami służby zdrowia, zakładami opieki społecznej;
 • organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Towarzystwa;
 • współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 • organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 • propagowanie działalności Towarzystwa, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;
 • pozyskiwanie wolontariuszy, ich szkolenie, propagowanie idei wolontariatu współpracując z organizacjami prowadzącymi wolontariat;
 • prowadzenie działalności charytatywnej;
 • podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych Towarzystwa;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów, duchownych, wolontariuszy i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób, przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności;
 • pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum;
 • popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.

Więcej o naszych zadaniach w statucie (format PDF).

Dodaj komentarz